KALKINMA, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

AD, MERKEZ, TANIMLAR, AMAÇ, ÇALIŞMA ALANI VE FAALİYETLERİ

Madde 1- Derneğin Adı: “Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Derneği” dir. Derneğin merkezi İzmir’dedir.  Şubesi açılmayacaktır. 

TANIMLAR

Madde 2- Bu Tüzükte geçen: 

Dernek: Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Derneği’ni,

Tüzük: Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Derneği Tüzüğünü, 

ifade eder.

DERNEĞİN AMACI 

Madde 3- Dernek, sürdürülebilir kalkınmanın temel üç öğesi olan “ekonomik”, “sosyal” ve “çevresel” boyutunu gözeterek, kentsel ve kırsal kalkınma, iltica ve göç, toplumsal cinsiyet başta olmak üzere sosyal alanlara odaklanarak bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, Madde 4’te detaylı biçimde belirtilen diğer faaliyetlerde de bulunarak sivil toplum, akademi, kamu kurumları gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirmek amacı ile kurulmuştur. 

Dernek, genel olarak kalkınma çerçevesinde ancak özel olarak kent özelinde, kentlerin ekonomik ve sosyal düzeyde farklı alanlarda gelişmesine katkıda bulunmak, göç ve iltica alanında özel öneme sahip olan Dernek merkezinin de bulunduğu İzmir kentinde kent stratejilerinin oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesini önceliklendirerek bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği geliştirmesi amacını da taşımaktadır. 

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANI VE FAALİYETLERİ

Madde 4- Derneğin amacı kalkınma, kentsel ve kırsal alan, iltica ve göç, toplumsal cinsiyet başta olmak üzere, evrensel olarak kabul edilmiş temel hak ve özgürlükler temelinde eşitliğin sağlanmasına; sağlık, eğitim, aidiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, politik sorumluluk ile katılımı içeren sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde gerekli gördüğü her tematik konu üzerinde bilimsel inceleme ve araştırma yürütmek;

 Sürdürülebilir kalkınmaya, özellikle sosyal olarak sürdürülebilir kalkınma modellerinin oluşturulması ve uygulanmasına; bu doğrultuda ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Dernek amacını gerçekleştirmek için sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel üç boyutunu da gözeterek aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

4.1. Kalkınma, kentsel ve kırsal araştırmalar, iltica ve göç, toplumsal cinsiyet başta olmak üzere sosyal alanlarda bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak veya ilgili araştırma merkezleri ya da araştırma kurumlarına araştırma yaptırmak, alandaki gelişmeleri izlemek ve kamuoyuna duyurmak, 

4.2. Kalkınma, kentsel ve kırsal araştırmalar, göç, toplumsal cinsiyet başta olmak üzere sosyal alanlarda kurs, seminer, konferans, açık oturum, panel, sempozyum, çalıştay, brifing, panel gibi bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlemek,

4.3. Kalkınma, kentsel ve kırsal araştırmalar, göç, toplumsal cinsiyet başta olmak üzere sosyal alanlarda derneğin kendi yürüttüğü ve/veya üçüncü taraflarca yapılan araştırmalara ilişkin veri tabanı oluşturmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten, rapor gibi her türlü yayın faaliyetinde bulunmak, 

4.4. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

4.5. Dernek amaçları doğrultusunda uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

4.6. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

4.7. Kalkınma, kentsel ve kırsal araştırmalar, iltica ve göç, toplumsal cinsiyet başta olmak üzere sosyal alanlarda araştırma yapan yerli ve yabancı araştırmacılar arasında iletişim ağı oluşturmak,

4.8. Kalkınma, kentsel ve kırsal araştırmalar, iltica ve göç, toplumsal cinsiyet başta olmak üzere sosyal alanlarda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek suretiyle eşitlikçi ve sürdürülebilir kalkınma hedefli politikalar üretilebilmesi için politika önerileri hazırlamak, lobi çalışmaları yürütmek,

4.9. Kalkınma, kentsel ve kırsal araştırmalar, iltica ve göç, toplumsal cinsiyet başta olmak üzere sosyal alanlarda Türkiye’deki ve dünyadaki uluslararası koruma standartlarının yükseltilmesinde lobi faliyetler yapmak,

4.10. Kalkınma, kentsel araştırmalar, göç ve sosyal çalışmalar alanlarına ilişkin kamuoyunun farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak, kampanyalar düzenlemek, düzenlenen kampanyalara katılmak,

4.11. Dernek amaçları doğrultusunda sesli ve görüntülü ve özellikle belgesel, sözlü tarih format gibi formatlarda eserler üretmek, bunları yayınlamak, yarışmalara, fuar ve festivallere katılmak,

4.12. Kalkınma, kentsel araştırmalar, göç ve sosyal çalışmalar alanlarında araştırma temelli haber yapmak,  gerektiğinde kuruluş amaçları doğrultusunda basın bültenleri hazırlamak ve dağıtmak,

4.13. Kuruluş amaçları doğrultusunda projeler geliştirmek ve uygulamak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, derneğin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlardan fon almak, fon vermek,

4.14. Kuruluş amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer resmi ve/ya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

4.15. Amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

4.16. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışından dernek ve/veya kuruluşlara üye olmak, bu örgütlerle proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

4.17. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereç ile demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, proje bazlı çalışmalar için süreli personel istihdam etmek,

4.18. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

4.19. Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağış toplamak, şartlı ve şartsız bağışlama ve vasiyetleri kabul etmek,

4.20. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

4.21. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, boş zamanlarını değerendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak,

4.22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak ve gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.

4.23. Derneğin çalışma konularını doğrudan veya dolaylı ilgilendiren alanlarda ulusal/uluslararası konferans, seminer, workshop düzenlemek, düzenlenen ulusal/uluslararası konferans, seminer, workshop çalışmalarına katılmak, temsilci göndermek, ortaklık geliştirmek.

4.24. Derneğin çalışma konularını doğrudan veya dolaylı ilgilendiren alanlarda yurt içinde ve yurtdışında bulunan üniversite, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4.25. Derneğin amaçları doğrultusunda süreli/sürekli araştırma merkezleri kurmak,

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde 5- Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 6- Derneğin kurucularının ad, soyadları, adres ve meslek bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

1. Derya ALTUN

2. Sibel SAFİ

3. Emir ÖZEREN

4. Nefise Ela GÖKALP ARAS

5. Birgül DEĞİRMENCİ

6. Füsun ÇETİN

7. Nursel AYDINER AVŞAR

8. Ayşe GÖNÜLLÜ ATAKAN

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK KOŞULLARI, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 7- Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş her gerçek veya tüzel kişi derneğe üye olabilir. Bu bağlamda fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 

ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ

Madde 8- Eşit haklara sahip olan her üyenin;

1. Dernek etkinliklerine ve yönetime katılma,

2. Genel Kurul’da bir oy kullanma hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanabilir.

3. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsili görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

4.        Genel Kurulda Onursal üye görüş bildirebilir ancak oy hakkı yoktur.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 9- Üyelerin Derneğe ilişkin yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

1. Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği yıllık ödenti borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir. 

2. Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amaçlarına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜYELİKTEN ÇIKMA 

Madde 10- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 11- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1- Dernek tüzüğüne ve amacına aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Dernek çalışmalarını 1 yıl içerisinde 5 kez mazeretli, 3 kez aksatmak ve her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmak ve verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde 12- Aşağıdaki hallerde üyelik Yönetim Kurulu’nca düşürülür:

1. Üyenin ölmesi,

2. Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal koşulların yitirilmesi,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI

Madde 13- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul, 

2- Yönetim kurulu,

3- Denetim kurulu,

DERNEK GENEL KURULU

Madde 14- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15- Genel Kurul,

1. Dernek organlarının seçilmesi;

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi;

3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının raporlarının incelemesi, değiştirilerek kabul edilmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası;

4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bütçenin görüşülmesi, aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi;

5. Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularının saptanması, Yönetim Kurulu’nun sunacağı raporlar doğrultusunda, dönemsel plan, strateji ve hedeflerin belirlenmesi;

6. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi; 

7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar verilmesi;

8. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi;

9. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

10. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak;

11. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

12. Derneğin vakıf kurması;

13. Derneğin fesih edilmesi;

14. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

15. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alınması;

16. Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi görev ve yetkilerine haizdir. Genel kurul, Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

GENEL KURUL’UN OLAĞAN TOPLANTISI

Madde 16- Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ

Madde 17- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Madde 18- Genel Kurul Toplantıları dernek merkezinin olduğu ilden başka yerde yapılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

Madde 19- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 20- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 21- Tüm dernek üyeleri Genel Kurul’a katılabilir ve oy kullanabilirler. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Eşitlik halinde Başkan’ın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 22- Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 1 genel sekreter,1 saymanı belirler ve 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.   

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 23- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, hazırlayarak genel kurula sunmak,

2- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

3- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

4- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

5- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

6- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

7- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

8- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

9- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 10- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

11- Derneğin çalışmaları doğrultusunda ihtiyaç görülmesi halinde, bir genel sekreter ve sekreterya ekibinden oluşan profesyonel çalışanlar istihdam edebilir. Bu istihdam yapılmadığı sürece, bu tüzüğün md. 26'da yer alan görev ve yetkileri, yürütme kurulunun kendi içinde yapacağı dağılıma göre yerine getirilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 24- Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan, başkanın ya da üyelerden üçünün çağrısı üzerine de olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından birer Başkan, Genel Sekreter, Sayman ve 2 Başkan yardımcısı seçer. Başkan, Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Genel Sekreter, derneğin bütün sekreterya ve yazı işlerini yürütür. Sayman, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar. Olağan Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Toplantıya Başkan, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcıları sıra ile başkanlık eder ve kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda Başkan’ın bulunduğu tarafın oyu doğrultusunda hareket edilir.  Özürsüz olarak üst üste üç ya da yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer ve yerine aldığı oya göre yedeklerin göreve çağrılması zorunludur.  

BAŞKAN VE YETKİLERİ

Madde 25-

1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık eder.

2. Genel Kurul tarafından yapılan seçimi izleyen otuz gün içerisinde, Yönetim ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

3. Derneğin yıl sonu itibariyle etkinliklerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

4. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

5. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

6. Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

7. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

KOORDİNATÖR VE SEKRETERYA’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 26-

1. Koordinatör, Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda, dernek işlerinin kesintisiz işlemesini ve projelerin başarıyla yürütülmesini sağlamak amacıyla Türkiye’deki çalışma hayatını düzenleyen kanunlar çerçevesinde süreli istihdam edilen profesyonel idarecidir. Diğer çalışanlarla beraber, Yönetim Kurulu’nun belirlediği görevleri yerine getirir.

2. Koordinatör ve Sekreterya, Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütür; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutar.

3. Koordinatör, Yönetim Kurulu tarafından davet edilmesi durumunda, Kurul toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir, faaliyetler hakkında gelişme raporları sağlar, oy kullanamaz.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Madde 27- Dernek amaçları doğrultusunda kurulan araştırma merkezlerinin çalışma konuları ile görevlendirmeleri yönetim kurulu tarafından çıkarılacak, genel kurul tarafından onaylanacak yönetmelikler ile belirlenir.

DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 28- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 29- Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir. 

DİĞER ORGANLAR

Madde 30- Dernek çalışmaları kapsamında genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun dernek tüzüğünde belirtilen görev ve yetkilerinin devredilmesi haricinde görev ve yetki alanı belirlenerek başka organlar da kurulabilir. Söz konusu organlar, süreli-sürekli olabilir. Bu organların kurulması ve kapanması yetkisi, yönetim kurulundadır. 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 31- Genel Kurulda seçilen tüm organların asil ve yedek üyeleri en geç 30 gün içerisinde en büyük mülki idareye yazılı bildirilir. 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI 

Madde 32- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 30 TL, yıllık olarak 120 TL aidat alınır. Yıllık aidatın aylık taksitler halinde veya peşin ödeme şekli ile bu miktarların arttılmasına veya eksiltilmesine genel kurul karar verir. 

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- Derneğin yürütmüş olduğu proje gelirleri,

8- Diğer gelirler.        

YARDIM KABUL EDİLMEYECEK KURULUŞLAR

Madde 33- Dernek hiçbir şekilde, siyasi partilerden maddi yardım kabul edemez.

DEFTER VE KAYITLAR: 

Madde 34- Dernek aşağıdaki defter ve kayıtları düzenli olarak tutar:

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. 

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 35- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

Beyanname Verilmesi

Madde 36- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 37- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 38- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

DERNEK TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI DURUMU

Madde 39- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ 

Madde 40- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 41- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN;

Adı ve Soyadı Görev Unvanı: 

Derya ALTUN Başkan

Emir ÖZEREN Başkan Yardımcısı

Nursel AYDINER AVŞAR Başkan Yardımcısı

Ayşe GÖNÜLLÜ ATAKAN Genel Sekreter

Füsun ÇETİN Sayman

Sibel SAFİ Üye 

Nefise Ela GÖKALP ARAS Üye

Birgül DEĞİRMENCİ Üye

Bu tüzük 41 (Kırkbir) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.