>

DEMIS, 2016 yıl sonunda sürdürülebilir kalkınmanın temel üç öğesi olan “ekonomik”, “sosyal” ve “çevresel” boyutunu gözeterek kalkınma, kentsel ve kırsal alan, iltica ve göç, toplumsal cinsiyet başta olmak üzere, evrensel olarak kabul edilmiş temel hak ve özgürlükler temelinde eşitliğin sağlanmasına; sağlık, eğitim, aidiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, politik sorumluluk ile katılımı içeren sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde gerekli gördüğü her tematik konu üzerinde bilimsel inceleme ve araştırma yürütmek; bu doğrultuda ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirlikleri, bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.